Sammendrag

Typetall
Typetallet er den observasjonsverdien som forekommer flest ganger.
 
Variasjonsbredde
Variasjonsbredden er differansen mellom den største og den minste observasjonsverdien.
 
Median
Medianen er verdien til observasjonen i midten når materialet er sortert etter observasjonsverdier.
 
Nedre og øvre kvartil
Når et datamateriale er sortert etter observasjonsverdier, deler medianen materialet i to deler, øvre halvdel og nedre halvdel. Nedre kvartil ligger midt i nedre halvdel, og øvre kvartil ligger midt i øvre halvdel.
 

Kvartilbredde
Kvartilbredden er differansen mellom øvre kvartil og nedre kvartil.

Gjennomsnitt
Gjennomsnittet g i et materiale er summen S av observasjonsverdiene x1, x2, …, xN dividert med observasjonstallet N.

converted/96565d8fe98f310c8cc4aeedacc5b01e.png

Varians
Variansen til observasjonsverdiene  x1, x2, …, xN  med gjennomsnittet  g  er

converted/96565d8fe98f310c8cc4aeedacc5b01e2.png

Standardavvik
Standardavviket er kvadratrota av variansen.
 
Intervall [converted/96565d8fe98f310c8cc4aeedacc5b01e3.png
Intervallet [converted/96565d8fe98f310c8cc4aeedacc5b01e4.png omfatter alle observasjonene med verdier fra og med a til b
Tallet a er nedre grense, og b er øvre grense.

Intervallbredden er b - a.

Midtpunktet i intervallet er
 
            xm =    converted/96565d8fe98f310c8cc4aeedacc5b01e5.png   eller      xm = a + converted/03bc98646740f03146ac7f77d5ed011c.png  
 
Gjennomsnitt i et gruppert materiale
Når vi skal finne gjennomsnittet i et gruppert materiale, forutsetter vi at alle observasjonsverdiene er jevnt fordelt slik at i gjennomsnittet i hvert intervall ligger midt i intervallet.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.06.2011

© Cappelen Damm AS